Projektový plán

Dílčí projektová témata vedoucí od poznání výchozího stavu přes definici problému, návrh řešení až po návod, jak řešení uvést do praxe.

1

Výchozí stav

Přehled relevantních subjektů a systémů v ČR.
Studium relevantních zákonů (z roku 1996 a 2000), srovnání s užíváním v praxi, identifikace problémů.
Přehled systémů v zahraničí (USA, Nizozemí, Německo, Velká Británie).
2

Návrh řešení

Ujasnění klíčových aspektů výsledného řešení.
3

Návrh řešení/Optimalizace procesů

Návrh optimalizovaných procesů.
Návrh legislativních úprav, umožňující zavedení optimalizovaných procesů.
Návrh nové architektury.
4

Návrh řešení/Digitální model DIO

Datový model Dopravně inženýrského opatření (DIO) jako reprezentant projektové dokumentace k realizaci opatření.
Návrh modelu a formátu eDIO, umožňující plné pokrytí požadavků procesu schvalování.
Návrh modelu a formátu orgDIO, umožňující zjednodušené sdílení pro simulaci dopadů uzavírky a pro distribuci dopravních informací.
5

Subsystémy

Návrh a částečná implementace potřebných subsystémů.
6

Subsystémy/Centrální evidence uzavírek

Centrální modul, umožňující práci s eDIO.
Žadatelé a možnost zadat eŽádost. Projektanti a možnost zadat eDIO.
Návrh interoperability se systémy dotčených subjektů a úřadů.
Návrh interoperability se systémy pro simulaci dopadů.
Návrh interoperability se systémy pro distribuci dopravních informací.
7

Subsystémy/Simulace dopadů

Systém pro vyhodnocování vlivu uzavírky na dopravu.
Import vstupních údajů z orgDIO.
Poskytnutí výsledků simulace žadateli či úředníkovi.
8

Subsystémy/Distribuce dopravních informací

Systém pro zajištění další distribuce dopravních informací.
Import z orgDIO.
Koncept distribuce pomocí DATEX II.
Možnost publikace do C-ITS formou DENM zpráv.
9

Metodika

Podpora zavedení navrhovaného řešení do praxe.
Popis procesu zavedení.
Argumentář.
Popis procesů v běžném provozu.

Website was started with Mobirise